ساعت کاری برای درمان پزشکی و مشاوره ارائه می دهیم.

شما می توانید تماس بگیرید یا بدون قرار قبلی بیاید

ساعت مشاوره و درمانی به صورت زیر است

۱۶ دو شنبه از ساعت ۱۴ تا
۱۶ سه شنبه از ساعت ۱۴ تا
پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲